lunes, 3 de julio de 2017

Mociones Junio 2017


MOCIÓN PARA AGILIZAR LA CONCESIÓN DE LICENCIAS DE APERTURA y URBANISTICAS

 Exposición de motivos
 La realidad actual del sector comercial e industrial en nuestra ciudad pone de manifiesto la necesidad de hacer un mayor esfuerzo en la eliminación de los obstáculos administrativos que existen para ejercer actividades comerciales.
Dichas medidas deben adoptarse con carácter urgente dada la situación de crisis económica que viene sufriendo desde hace tiempo el citado sector, propiciando la apertura de nuevos establecimientos, lo que beneficiará el desarrollo económico de nuestra ciudad y contribuirá a la creación de empleo.
Desde hace años se viene dictando una  normativa orientada a la simplificación de trámites administrativos necesarios para el otorgamiento de licencias con el fin de facilitar la actividad comercial.
Es el caso de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre relativa a los servicios en el mercado interior que impuso a los Estados miembros una serie de principios y reglas en orden a la liberalización del acceso y ejercicio de las actividades de servicios, eliminando trabas y estableciendo un régimen general de libertad de establecimiento, en el que tales actividades sólo podrán quedar supeditadas a la obtención de una autorización, excepcionalmente, cuando se justifique el cumplimiento de criterios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad.
Igualmente, en el ámbito estatal se dictan la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso de servicios y su ejercicio y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley citada anteriormente, para realizar la trasposición de la Directiva europea a nuestro ordenamiento jurídico.
Posteriormente se aprobó la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible que introduce los art. 84 bis y ter a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, estableciendo con carácter general la inexigibilidad de licencia u otros medios de control preventivo para el ejercicio de actividades, salvo que resultase necesario para la protección de la salud o seguridad públicas, el medioambiente o el patrimonio histórico-artístico, o cuando requiriesen de un uso privativo y ocupación del dominio público pero, en todo caso, condicionando se exigibilidad a un juicio de necesidad y proporcionalidad.
Por último mediante la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios se avanza un paso más eliminando todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa, motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, ligados a establecimientos comerciales y otros que se detallan en el anexo con una superficie de hasta 300 metros cuadrados.
No obstante, y pese al marco normativo expuesto, la realidad es que en Rubí las licencias de apertura y urbanísticas no se resuelven en un plazo adecuado e incluso muchas de ellas se encuentran paralizadas obstaculizando el desarrollo económico de nuestra ciudad. Por ello es necesario que desde la corporación municipal se establezcan mecanismos que permitan una mayor flexibilidad y agilidad en la concesión de licencias favoreciendo la actividad y el empleo que viene ligado a la misma.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos  propone la adopción de los siguientes
Acuerdos
1 Realizar una nueva  Ordenanza Municipal de Licencias Urbanísticas para  mejorar la eficiencia en la tramitación de licencias.
2 Estudiar la posibilidad de externalizar parte de la tramitación de este servicio, para agilizar las licencias urbanísticas.
3 Implantar la tramitación telemática  para las licencias de apertura y urbanísticas.

 
 
 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) A L´AJUNTAMENT DE RUBÍ, SOBRE L´ENSENYAMENT TRILINGÜE A CATALUNYA
 EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de Ciutadans (Cs) creiem que cal un reconeixement i una progressiva incorporació de les llengües amb una perspectiva integradora i equitativa de no discriminació lingüística en l´àmbit educatiu.
Cal potenciar l´educació intercultural, consolidar i transformar la relació entre les llengües oficials vehiculars en un marc plurilingüe i reforçar gràcies al respecte a la diferència i el foment de la convivència i la cohesió social.
Moltes vegades existeix la confusió entre cohesió social i monolingüisme. Les aules no són homogènies, la diversitat ha estat i està sempre present en la societat. L´àmbit educatiu ha de representar aquesta realitat. La coexistència de diferents llengües en un mateix territori, és per tant, una realitat que exigeix propostes noves d´intervenció educativa diferents al model actual d´ús d´una única llengua a les institucions oficials, així com al sistema educatiu.
Parlem de plurilingüisme social a la presència de vàries llengües en la vida d´una comunitat, parlem de plurilingüisme individual a la utilització de vàries llengües en la vida diària d´un individu i parlem de plurilingüisme escolar o universitari a la presència de dos o més llengües en el currículum com a mitjà d´instrucció i d´ensenyament.
És innegable el consens al que les institucions educatives estan arribant sobre l´educació plurilingüe, l´aprenentatge d´una llengua representa un objectiu cultural prioritari, la participació en el desenvolupament de la cohesió social dins d´un marc de ciutadania plural i el reforç de les llengües com a element de transformació social mitjançant la seva inclusió en el currículum, per a tot l´alumnat i en igualtat de condicions de les llengües cooficials del territori, arribant a un model que ordenaria les llengües en contacte sense provocar un procés de substitució d´unes per unes altres.
El model de societat multicultural o monolingüístic, és un concepte obsolet i arcàic, a diferència d´un model pluricultural o plurilingüístic que enriqueix i facilita la construcció d´una ciutadania participativa com exigeix la nostra democràcia actual.
El procés de l´ensenyament-aprenentatge de les llengües no pot desvincular-se dels aspectes culturals i lingüístics dels individus, reforçant la cohesió social del territori, edificant una societat més equitativa, plural i plurilingüe.
El model trilingüe que proposa Ciutadans (Cs) en l´àmbit educatiu permet el coneixement del català, el castellà i una llengua estrangera, principalment l´anglés, incorporant un 20% de les clases en aquesta llengua, un 40% de les classes en català i un 40% de les classes en castellà. La resta de models educatius porten inevitablement al fracàs escolar.
Cal diferenciar el sistema d´inmersió lingüística del plurilingüisme, el primer és un sistema monolingüe on les matèries s´imparteixen en una sola llengua vehicular i les matèries de llengua castellana i anglesa només tenen un nombre d´hores assignades a la setmana i s´ensenyen com a idioma extern a la inmersió, en canvi, en el sistema plurilingüe o trilingüe, les assignatures s´imparteixen en diferents llengües vehiculars i permet que els alumnes puguin aprendre anglés a un nivell superior independenment de la capacitat econòmica de les families.
Aquest model trilingüe en l´àmbit educatiu s´ha d´impulsar des de les primeres etapes educatives, concretament, des de les escoles bressol municipals, una competència que pertany als Ajuntaments. Per a portar a terme aquest objectiu cal una col·laboració i coordinació entre el Departament d´Ensenyament, els Serveis Territorials corresponents, les Diputacions, els Consells Comarcals i els Ajuntaments, els quals tenen les competències en aquesta etapa inicial del sistema educatiu.
Cal dotar una assignació pressuspostària des de la Generalitat de Catalunya per assignar els recursos necessaris i superiors a l´actualitat i fer el pagament del deute que actualment té amb els Ajuntaments en relació amb les escoles bressol municipals.
Els Ajuntaments també són responsables d´impulsar aquest model trilingüe, reflexe de la societat plurilingüe, en les seves activitats lúdiques i culturals, tals com la organització de casals d´estiu, colònies o la organització de premis i concursos literaris, on es garanteixi la presència de les tres llengües (català, castellà i anglés), en igualtat de condicions i oportunitats i eliminant la barrera económica que tinguin les families d´accés, en especial, a l´aprenentatge de l´anglés.
La transició cap a la implantació d´un model trilingüe, comença des de l´administració més propera i pròxima a la ciutadania i a l´evolució de la seva vida qüotidiana, parlem dels Ajuntaments.
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´ajuntament de Rubí, proposa al Ple de la Corporació, l´adopció dels següents
ACORDS:
 PRIMER: Instar al Departament d´Ensenyament a convocar a totes les formacions polítiques representades al Parlament de Catalunya i a tots els sectors afectats a firmar un Pacte Autonòmic per la millora de l´educació a Catalunya.
SEGON: Instar al Departament d´Ensenyament a fer efectiu el trilingüisme, en tots els centres escolars, garantint que siguin llengües vehiculars, el català, el castellà i l´anglés, garantint que les llengües oficials o cooficials tindran una presència vehicular a l´horari lectiu i sempre en assignatures troncals.
TERCER: Instar al Departament d´Ensenyament a col·laborar amb els Ajuntaments, Diputacions i Consells Comarcals, dotant d´auxiliars de conversa en anglés a les escoles del Servei d´Educació de Catalunya que ho demanin
QUART: Instar al Departament d´Ensenyament i al seu Conseller a fer efectiu el pagament del deute que té amb els Ajuntaments en relació a les escoles bressol municipals i a ampliar les partides pressupostàries corresponents per millorar el sistema educatiu a Catalunya.
CINQUÈ: Instar a l´Ajuntament de Rubí, a implantar aquest model trilingüe des de les escoles bressol municipals i en les activitats lúdiques i culturals organitzades des del propi Ajuntament.
SISÈ: Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, als seus Grups Parlamentaris, al Conseller i al Departament d´Ensenyament, als Serveis Territorials corresponents, a les Diputacions i als Consells Comarcals corresponents.